23. mars: ny nasjonale tiltak

Saken oppdateres
 
Regjeringen la i kveld frem nye tiltak for å begrense smitte.
 
Mutert virus gir større risiko for spredning når folk er samlet, og større risiko for alvorlig sykdom. Derfor blir råd og reglene for arrangementer, inkl. livssynsarrangementer, nå endret.
 
Regjeringen anbefaler å ha færrest mulig nærkontakter, og ikke ha arrangementer som ikke er absolutt nødvendig. Det anbefales nå også å holde to meter avstand til hverandre.
 
Hvis arrangementer ikke kan utsettes, gjelder disse forskriftsfestede regler:
 • Innendørs tillates maks 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser
 • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer
 • I begravelser og bisettelser er det tillatt med 50 personer når det benyttes faste tilviste plasser.
Endringene trer i kraft natt til torsdag, 25. mars. Ny vurdering innen 12. april. 
 
Følg med på våre nett- og facebooksider for oppdateringer, eller send mail til stlb@stlb.no for å abonnere på vår koronamail.
 

STL Bergen fyller 10 år!

Det har gått ti år siden en gruppe engasjerte representanter fra åtte forskjellige tros-og livssynssamfunn i Bergen samlet seg til et stiftelsesmøte og grunnla Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn i Bergen. Datoen var 23. november 2011.

Terrorangrepene 22. juli 2011, bare noen få måneder før stiftelsesmøtet, skapte en sterk bevissthet om nødvendigheten av dialogiske møteplasser på tvers av tro og livssyn. En felles minnesmarkering på Torgallmenningen den 21. august ble første gang en imam, en biskop og en representant fra Human-Etisk Forbund sto sammen på en offentlig scene i Bergen. Som biskop Halvor Nordhaug sa til NRK den dagen, skapte 22. juli «et nytt klima og ny fellesskapsfølelse i landet vårt, og den må vi ta vare på».

Takket være stor frivillig innsats og varig engasjement har organisasjonen utviklet seg til den sentrale arenaen for samarbeid mellom tros-og livssynssamfunn den er i dag, og en synlig aktør i byen. I 2021 teller STL Bergen 19 medlemssamfunn. Organisasjonen har i tillegg et stort nettverk blant byens mange tros-og livssynssamfunn og et godt samarbeid med et stort antall offentlige instanser og frivillige organisasjoner.

Feiringen av 10-årsjubileum for STL Bergen legges til november. Da satser vi på å kunne gjennomføre en ekstra festlig utgave av Mangfoldsbyen (5. – 11. november) i et koronafritt Norge.

Nytt medlemssamfunn: Waqeffanna Oromo Religion

Trossamfunnet Waqeffanna Oromo Religion er tatt opp som STL Bergens 19. medlemssamfunn. Opptaket ble enstemmig vedtatt av årsmøtet, som ble avholdt den 11. februar. 

Waqeffanna er den tradisjonelle religionen til oromoene, den største folkegruppen i Etiopia. Waqeffanna er en monoteistisk religion som tilber Waaqa (Gud) som høyeste vesen og skaper av hele universet. 

I Norge er trossamfunnet aktivt i flere byer og har adresse i Bergen. De har omtrent 65 medlemmer i hele landet, men noen aktiviteter trekker mange flere deltakere. Hvert år reiser oromoer fra hele Norden til Bergen og Oslo for å feire høytiden Irreecha sammen, en festival som takker Waaqa for hans velsignelser og barmhjertighet. I Bergen feires festivalen ved Skomakerdiket, som ligner på den hellige innsjøen Bishoftu i Etiopia.

Fersk styreleder i STL Bergen, Jannicke Troe, er glad for medlemstilveksten og ønsker representantene fra Waqeffanna velkommen:

«Norske waqeffanna-troende har sitt hovedkontor i Bergen. At de nå er med i STL, er med på å synliggjøre det store mangfoldet av tro og livssyn i byen vår.»

Trossamfunnets styreleder Asnake Erko gleder seg til å bli kjent med de andre tros-og livssynssamfunn som er med i rådet: 

«Samarbeid og kjennskap på tvers av tro og livssyn er viktig for å kunne leve godt sammen. I Etiopia har vi kjempet lenge for å kunne utøve religionen vår. Derfor er det et stort skritt for oss å bli anerkjent som del av et så sentralt fellesskap som STL.»

Det er i dag stort religiøst mangfold blant oromoene. Lenge har det ikke vært mulig å praktisere waqeffanna offentlig i Etiopia. Selv om det nå er tillatt å tilhøre og utøve waqeffanna, er kampen om like rettigheter er ikke over. Oromoer i Norge tilhører etiopisk-ortodokse, protestantiske, katolske, muslimske, og altså waqeffanna trossamfunn.

Bergen kommune inviterte hele tros-og livssynssektoren til koronamøte

Torsdag 25. februar inviterte byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt alle tros-og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen kommune til et digitalt koronamøte. Det var på initiativ av STL Bergen at kommunen nå ga hele tros-og livssynssektoren anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. 

Tidspunktet for møtet hadde sammenheng med justeringer i de nasjonale smittevernsreglene for arrangementer. Det at kravet om fastmonterte seter ble erstattet av et krav om faste, tilviste plasser gjør det mulig å samle opp til 100 personer til gudstjeneste igjen.

«Etter to uker med stengte tros-og livssynsshus, og en lengre periode med  regler som rammet ulikt,  er jeg nå glad for at de nye arrangementsreglene i større grad tar hensyn til tros-og livssynsaktiviteter», sa byråd Nødtvedt. 

Også medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen, var til stedet for å orientere om smittesituasjonen i Bergen og svare på spørsmål. Han ga uttrykk for bekymring over de mer smittsomme muterte virusvariantene, som gjør det enda viktigere å holde minst to meter avstand på arenaer der det er sang. 

Den norske kirke, Den katolske kirke, Human-Etisk Forbund, Bergen moské, SALT og Bergen Hindu Sabha oppsummerte hvordan de forholder seg til de nye reglene og anbefalingene, og fortalte om utfordringene de har møtt den siste tiden. De har gode rutiner på plass for å ivareta smittevern. Likevel ga flere uttrykk for at det var krevende å måtte forholde seg til ulike kommunale og statlige etater og direktorater, særlig når svarene ikke alltid er enslydende. 

Birgit van der Lans, daglig leder i STL Bergen, er glad for at kommunen umiddelbart reagerte positivt på initiativet til møtet. «Det er et tegn på at myndighetene anerkjenner at tros- og livssynssamfunn representerer noe som er viktig i mange menneskers liv, og at de er en ressurs i dugnaden mot korona. Så har vi også fått bekreftet at det er viktig med faste kontaktpunkter mellom kommunen og tros-og livssynssamfunnene. For våre medlemssamfunn fungerer STL som et slikt mellomledd, men det er viktig å inkludere alle.» 

Om lag 45 representanter fra 26 forskjellige tros-og livssynssamfunn deltok på møtet. 

“STL Bergen viser nytten av lokalt koronasamarbeid”

Publisert i nyhetsbrevet til STL nasjonalt, 11. februar 2021.

Smitteutbrudd og smittevernstiltak skjer lokalt. STLs lokale grupper har derfor vært sentrale i å tilrettelegge for informasjonsflyt mellom menigheter og lokale myndigheter.

En av gruppene som har jobbet iherdig i snart ett år er STL Bergen. For hvert utbrudd tar kommunen kontakt og STL Bergen bistår kommunen i å gi dem oversikt over forholdene i lokale tros- og livssynssamfunn og videreformidle myndighetenes råd til disse.

Samtidig ivaretar STL Bergen informasjonsflyten motsatt vei. Koronainformasjon har lagt beslag på svært mange arbeidstimer det siste året, men både kommunen og tros- og livssynssamfunnene har uttalt at de setter stor pris på STLs rolle og at informasjonen brukes aktivt.

– Vi merker at kommunen har oppdaget STL Bergen som verdifullt mellomledd i informasjonsberedskapen. Vi er tett på mange menigheter og har god oversikt. Dette har igjen gjort det lettere å formidle tros- og livssynssamfunns behov overfor myndighetene, og å få avklaringer og presiseringer, forteller Birgit van der Lans, daglig leder i STL Bergen.

Innvandrere har vært overrepresentert i smittetallene, og STL Bergen er nå invitert inn i en ressursgruppe som skal arbeide med å nå frem med koronainformasjon til innvandrerbefolkningen

19. febr: åpner for 100 med faste tilviste plasser

På regjeringens pressekonferanse i dag ble det kunngjort endringer som gjør at tros-og livssynssamfunn i større grad kan åpne opp. Dette er svært gledelig, og etterlengtet. 

Endringene gjelder fra tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering i midten av mars. 

Se pressemelding her. 

1. Bergen og omegn over til nasjonalt tiltak fra mandag
Fra mandag 22. februar avsluttes de lokale tiltakene i vestlandkommunene, og går vi over til nasjonale tiltak. 

2. Arrangementer: maks 100 ved faste, tilviste plasser
Regelen nå er at man kan være 10 personer innendørs ved arrangementer, men likevel 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter. Denne regelen rammer veldig ulikt, og har STL nasjonalt sammen med andre livssynsorganisasjoner  jobbet for å endre.
 
 
Kravet om fastmonterte seter erstattes nå med et krav om faste, tilviste plasser. Deltakere/publikum skal få tilvist en stol/benk/plass på gulvet og være der under hele arrangementet. 

Ny maksgrense for innendørs arrangementer er 100 personer når publikum har tilviste og faste plasser. Dette gjelder også begravelser og bisettelser. 
 
Det er foreløpig ikke spesifisert en maksgrense for offentlige arrangementer uten faste tilviste plasser, men ved private arrangementer er grensen fortsatt 10, uten at det er krav om faste plasser. 

Som før gjelder krav om 1 meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand, og er antall personer man kan tillate betinget av lokalets størrelse. Det legges nå mer vekt på at arrangører skal iverksette tiltak for å sikre at avstand overholdes. Om nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 

Utendørs opprettholdes dagens åpning for 200 personer. Man kan være 600 dersom det er tre kohorter på 200 personer, alle sitter på faste tilviste plasser og det er to meter avstand mellom kohortene.
 

Det er også en generell anbefaling at arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Mange tros-og livssynssamlinger gjør jo nettopp net. På regjerings nettsider om praktisering av smitteverntiltak for arrangementer står følgende om dette: “Folk bes innstendig om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune.” 
 
STLs oppdaterte smittevernveileder er å finne her

 

Årsrapport 2020 nå tilgjengelig

STL Bergens årsrapport for 2020 er nå tilgjengelig for nedlasting. Klikk her for å lese om våre aktiviteter 2020, eller les hele meldingen her

Styrets forord 

Å si at 2020 har vært et annerledes år er en underdrivelse. Korona-pandemien, og tiltakene som ble iverksatt for å begrense smittespredningen, traff kjernen av det tros-og livssynssamfunn driver med: å samle mennesker til felles utøvelse av tro eller livssyn. Tiltakene traff også kjernevirksomheten til STL Bergen som dialogorganisasjon. 2020 var ikke året for å skape møteplasser eller fasilitere dialog ansikt-til-ansikt.

Akkurat som medlemssamfunnene i STL Bergen har også vi omstilt oss og stilt infrastrukturen vår til disposisjon for myndighetene og tros-og livssynssamfunnene. Gjennom informasjon og veiledning har vi støttet opp om tros-og livssynssamfunns håndtering av regler og anbefalinger i stadig endring, og synliggjorde deres bidrag i dugnaden mot korona. Vi har møtt hverandre når det var forsvarlig, og digitalisert eller avlyst når det var nødvendig. Tross alt var det mange høydepunkter – en herlig sommeravslutning på vakre Fløyen, lanseringen av veilederen om forsamlingslokaler og kartleggingen av tros- og livssynsmangfoldet i Bergen og omegn, og et vellykket styrekurs.

Begrensingene på møteplasser gjorde ikke behovet noe mindre. Årets store samtaler om strukturell rasisme og om grensene mellom ytringsfrihet, religionskritikk og hatefulle ytringer viser nødvendigheten av å lytte til hverandres erfaringer, kunnskap om religion og menneskerettigheter, og av politisk handling. For å kunne leve godt sammen må vi respektere hverandres liv og livssyn, og vårt felles demokrati. Tros- og livssynsledere i STL Bergen sto sammen etter terrorangrepene i Frankrike, og viste på nytt at mangfold og samhold ikke er uforenelige verdier.

Årsmeldingen som foreligger beskriver våre aktiviteter på dialog- og likebehandlingsfeltet, og hvordan organisasjonen har utviklet seg i 2020. Vi takker alle våre støttespillere for et godt samarbeid, og gir også en stor takk til alle rådsmedlemmer, medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere som har gitt mye av seg selv i form av frivillig arbeid til oss i STL Bergen.

7. febr: tros- og livssynshus i Bergen stenges i 1 uke

Fra søndag 7. februar kl. 18 gjelder forsterkede nasjonale tiltak i Bergen og omegnskommunene. Dette i forbindelse med en uoversiktlig smittesituasjon knyttet til utbrudd av de sørafrikanske og engelske variantene av koronaviruset.
 
Tiltakene er inngripende, også for tros-og livssynssektoren, og varer i én uke – til og med søndag 14. februar.                     
 
 
For tros- og livssynssamfunn gjelder: 
 •  Tros- og livssynshus skal holde stengt. 
 • Alt som regnes som arrangement, dvs gudstjenester, bønnemøter etc, både innen- og utendørs, er ikke tillat. 
 • Begravelser og bisettelser er unntatt.
 • For å kunne lage digitale arrangementer kan maks 5 personer pluss nødvendig produksjonspersonell være til stede. 
 • Fritidsaktiviteter for voksne eller barn er ikke tillatt, inkl. konfirmasjonsundervisning. 

Bergen, Ulvik og Kvam innfører tiltak etter kap. 5A i smittevernforskriften. 

Kommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden innfører tiltak etter kap. 5B i smittevernforskriften. Følg med på de kommunale nettsidene. 

4. jan: nye nasjonale tiltak begrenser tros-og livssynsaktiviteter

For å begrense en ny økning i koronasmitte innfører regjeringen nye nasjonale smitteverntak, som foreløpig gjelder fra i dag, 4. januar, og til og med 18. januar. Tiltakene har fokus på å sette alle sosiale og private sammenkomster samt organiserte aktiviteter innendørs på vent i to uker. 
 
Dette kommer brått på for mange, og for de som markerer viktige høytider i de neste to ukene betyr denne innstrammingen en stor skuffelse. 
 
 
Tiltakene som påvirker  tros- og livssynssamfunn:
 • Anbefaling: alle organiserte aktiviteter inkl. livssynssamlinger, innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også aktiviteter for barn på tvers av klasser/kohorter.
 • Forbud mot flere enn ti personer på innendørs arrangementet, inkl. livssynssamlinger. Hvis alle i publikum sitter i fastmonterte seter, er maks antall 200.
 • I begravelser kan det være opp mot 50 personer.
 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.
Bergen kommune følger de nasjonale reglene og anbefalingene, og innfører foreløpig ikke noen ekstra tiltak. 
 
 
Viktig informasjon å formidle til medlemmer:
 
Bergen kommune oppfordrer alle til å ha lav terskel for å teste seg.
 
Om testing i Bergen – når & hvor på norsk og på andre språk.

 

 

Korona: nasjonale regler gjelder fra 21. desember

På dagens pressekonferanse opplyste byrådslederen at Bergen kommune vil følge de nasjonale tiltakene for smittevern fra mandag 21. desember. Smittepressen i Bergen er i dag lavere enn resten av landet generelt. Likevel regnes det med en ny oppblomstring etter jul og nyttår. 
 
Hva betyr dette for tros- og livssynssamfunn i Bergen? En oversikt over de nasjonale reglene: 
 
Regler for innendørs arrangement på offentlig sted:
 • Uten fastmonterte seter: maks 50 deltakere.
 • Med fastmonterte seter: maks 200 deltakere.
 • Fastmonterte seter er individuelle stoler som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, og det vil ikke være tilstrekkelig å skru fast ellers løse stoler.
 • Ved fellessang anbefaler Helsedirektorat minst 2 meters avstand mellom de syngende så fremt de ikke tilhører samme husstan.
 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføring skal ikke regnes med i deltakerantallet. Det anbefales å redusere antall ansatte og oppdrakstakere slik at ikke flere enn nødvendig er til stede. 
 • Egne regler for kirkevandringer, gjelder til og med 15. januar: På en kirkevandring er det mulig at nye deltakere kontinuerlig slippes inn når noen går ut. Maks 50 personer kan være til stede samtidig. En vandring bør være enveiskjørt og arrangør har ansvar for å sikre at det ikke blir trengsel.
 • Kor: De som synger i koret må holde to meters avstand til øvrige deltakere, samt at det anbefales at personene som synger også holder to meters avstand til hverandre.
 
Offentlige arrangement utendørs:
 • Uten fastmonterte seter: maks 200 deltakere
 • Fastmonterte seter: opp til 600 deltakere som holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer.
 • Arrangementsområdet skal være tydelig fysisk avgrenset (inngjerdet,avgrenset med sperrebåd el.l). Dette er nødvendig for å ha oversikt over hvem som er til stede, og at det ikke er for mange. Arrangør bør vurdere risikoen for at arrangementet vil tiltrekke seg et større antall personer utenfor arrangementsområdet. Dialog med kommunen anbefales.
For alle arrangementer gjelder krav om 1 meter avstand, gode rutiner for registrering og sletting, håndhygiene. 
 
Nyttige nettsider: