Den norske kirke, tidligere også kalt statskirken, er en evangelisk-luthersk trossamfunn innenfor protestantismen. Kjernen i luthersk skriftforståelse er at Bibelen handler om Guds krav og gaver, eller lov og evangelium, som er den lutherske termen. I praksis betyr dette at man leser Det gamle testamentet som et uttrykk for Guds lov. Her må mennesker sone gjennom offer, mens man i Det nye testamentet mottar evangeliet om at Jesus Kristus er offerlammet som døde og gav soning for menneskenes synd. Den norske kirke er Norges største trossamfunn, med ca. 73 prosent av befolkningen som medlemmer. Den innehar en særegen stilling i forhold det offentlige, med blant annet full offentlig finansiering og er særlig omtalt i grunnloven.

Kirken har sin opprinnelse i reformasjonen av 1537, hvor den katolske kirke ble nasjonalisert og skiftet konfesjon til lutheranismen. Den eldste nåværende kirken er Mariakirken, som ble bygget mellom 1130 og 1170. I Bergen er det 33 kirker, som er organisert under Bergen kirkelige fellesråd. Bergen tilhører Bjørgvin bispedømme, som dekker Hordaland og Sogn og Fjordane.

Adresse Bergen kirkelig fellesråd
Vestre Strømkaien 7
5008 Bergen
Telefon 55 59 32 00
E-post post@bergen.kirken.no
Nettside bergen.kirken.no