Kontaktlisten er tilgjengelig på en innlogget nettside. Online-versjonen oppdateres kontinuerlig. Listen driftes av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STL Bergen).

For hvert tros- og livssynssamfunn er det oppført sentral kontaktinformasjon (besøksadresse, postadresse, telefon, epost) som normalt går til administrativt personale. I tillegg er det oppført en eller flere kontaktpersoner som kan tilkalles i mer akutte situasjoner. I noen samfunn er dette prester, imamer eller andre vigslede eller teologiske stiller, mens i andre er det lekfolk. Flertallet er frivillige med ordinære jobber, som kan sette begrensninger på umiddelbar tilgjengelighet. På noen lister står det kommentarer om hvem som skal kontaktes i bestemte tilfelle (for eksempel ulik person for sykesamtale og gravferd).

Hensikten med listen er å hjelpe alle innbyggere å ha lik tilgang til offentlige tjenester, uavhengig av tro eller religiøs tilhørighet. Listen gjøres derfor tilgjengelig etter avtale med blant annet sykehus, syke- og aldershjem, gravplassmyndigheter, begravelsesbyrå og asylmottak. Henvendelser kan rettes til stlb@stlb.no.

For enkelt å finne frem er trossamfunnene sortert i henhold til religion og livssyn. Merk at det kreves pålogging for å få tilgang til oppføringene.