Ny byrådsplattform

Bergen kommune har fått nytt byråd og ny byrådsplattform. Denne anerkjenner det verdifulle bidraget de ulike tros- og livssynssamfunnene gir som fellesskapsarenaer gjennom bl.a. sosialt arbeid, ungdomsarbeid, eldrearbeid, og uttrykker en ambisjon om likebehandling.

Vi er glade for at noen saker som STL Bergen har jobbet med – problemstillinger rundt lokaler/seremonirom og muligheten for åndelige/eksistentiele samtaler for alle uansett tilhørighet – har fått en tydelig plass. Byrådet viser også at det er klar over økt muslimhat og antisemittisme i samfunnet, og varsler om en egen handlingsplan mot muslimhat. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med byrådet om konkrete løsninger, fremover mot en helhetlig tilnærming til tros- og livssynspolitikk i Bergen.

Rekordtilskudd til dialogarbeid i Bergen

Barne- og familiedepartementet har kunngjort årets fordeling av midler til tros- og livssynsdialog. Aldri før har organisasjoner i Bergen blitt tildelt så stor andel av den statlige potten. Nesten 1,2 av totalt 5,1 millioner kroner fordeles på fire ulike prosjekter i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen, Kirkelig dialogsenter Bergen, Bergen moské og Human-Etisk Forbund Bergen.
 
Leder for STL Bergen Sajjad Younas sier: «Vi er glade for denne nye impulsen til samarbeid på tvers av tro og livssyn i byen vår. At så mange har søkt og fått støtte til prosjektene sine er tegn på den aktive tros-og livssynsdialogen som vi har bygget opp sammen over flere år, og en anerkjennelse av at arbeidet vårt er et viktig bidrag til lokalsamfunnet».
 
STL Bergen vil bruke sitt tilskudd på å få bedre kunnskap om bredden av frivillig arbeid, både sosialt, kulturelt, og integreringsmessig, som drives av byens tros- og livssynssamfunn. 
 
Informasjon på departementents nettsider: 

#tryggibønn: solidaritetsmarkering utenfor Bergen moské

Om lag to hundre bergensere slo ring rundt Bergen moské under fredagsbønnen 16. august for å vise solidaritet med muslimer etter skyteepisoden i Bærum. Initiativet til markeringen kom fra representanter for de ikke-muslimske tros- og livssynssamfunnene i Bergen, som ønsket å vise samhold og at alle skal føle seg trygge når de ber.

Fredagsbønnen er for muslimer det viktigste religiøse hendelsen i en uke. Da samler de seg i moskéen for å høre en preken av imamen og be sammen. I Bergen moské er det så dårlig plass at de må be i to puljer. Markeringen begynte mens første holdt på slik at de beende kunne komme ut for å oppleve ringen.

Tros- og livssynssamfunnene i Bergen stilte sterkt opp for å vise støtte til muslimene. Blant annet var det prepresentanter fra Den norske kirke, Den katolske kirke, frikirker, Kristensamfunnet, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, bahá’í-samfunnet, hinduer og Human-Etisk Forbund til stede under markeringen, som ble koordinert av STL.

Initiativet for markeringen kom fra represenanter fra andre tros- og livssynssamfunn.

Også politikere ønsket å vise sin støtte. Blant annet stilte fire medlemmer av byrådet opp for å støtte muslimene i Bergen, og byrådsleder Roger Valhammer overrakte blomster til Imam Abdi-ladif fra kommunen. Forøvrig stilte politikere fra de fleste bystyrepartiene opp til markeringen.

F.v. Byråd Linn Kristin Engø, Sajjad Younas, leder i STL Bergen, bystyremedlem Geir Steinar Dale, byråd Håkon Pettersen, byråd Erlend Horn, byrådsleder Roger Valhammer, imam Abdi-ladif Ahmed og imam Senaid Kobilica, leder i Muslimsk Dialognettverk. Foto: Abdullahi Elmi Ibrahim

Flere av de som deltok på fredagsbønnen var tydelig rørt og takket de mange fremmøtte. Styreleder Baddredine Maizi i moskéen var tydelig på at the kreves politisk handling for å sikre tryggheten og trygghetsfølelsen til muslimer. Samtidig sendte han kondolanser til familien til den drepte 17-årige jenten. Politiet kom på eget initiativ og uttalte at de ville kommet for å trygge moskéen uavhengig av makeringen.

Etter markeringen på moskéen møttes et hundretalls mennesker opp ved Den blå sten for å holde appeller mot muslimfiendlighet og terror. Appeller ble holdt av byrådsleder Roger Valhammer, fungerende biskop Gudmund Waaler i Den norske kirke, nestleder Christian Lomsdalen i Human-Etisk Forbund, leder Sajjad Younas i STL Bergen, sjefsimam og styreleder Senaid Kobilica i Muslimsk Dialognettverk, styreleder Baddredine Maizi, imam Aman Haque og styremedlem Bano Abdulrahman i Bergen moské.

Valhammer var klar i sin tale: “Det som skjedde i Bærum, kan skje overalt, også i Bergen. Det var en påminnelse om at det er mennesker som er villig til å såre og drepe. Vi skal ikke ha slike holdninger i vår by”.

Byrådsleder Roger Valhammer holder appell ved Den blå sten

Markeringen fikk god dekning i media, i Bergens Tidende, i Bergensavisen og på NRK Vestlandsrevyen.

Sammen mot hatkrim

Politiet skjerper nå kampen mot hatkriminalitet ved å styrke sin kunnskap og systematisere innsatsen. Kontakt med utsatte trossamfunn er en viktig del av dette arbeidet. STL Bergen vil derfor fremover samarbeide med Vest politidistrikt for å motarbeide hatkrim, og første steg var et fellesmøte mellom politiet og utsatte grupper 18. juni 2019.

Hatkriminalitet er lovbrudd som motiveres av hat mot personer eller grupper på grunn av sin etnisitet, religion, kjønn, seksuelle orientering eller funksjonsnedsettelse. Det er ofte et problem å avklare motivasjonen, og en viktig brikke er for politiet å forstå hvilke indikatorer som ligger til grunn for hatkrim.

Religiøs hatkrim er først og fremst et problem for jøder og muslimer, selv om det også finnes noe utfordringer for kristne og sikher. Negative holdninger bygger på fordommer mot minoritetsgrupper og forverres ved et stadig giftigere debattklima, spesielt i kommentarfelt og i sosiale medier. Utbredte trekk er konspirasjonstenkning om religiøse grupper, å knytte gruppene opp mot uærlighet, terrorisme, mord og ekstremisme, og bruk av skadedyrsterminologi.

Over de siste fem tiårene har begrepsbrukes endret seg fra å omtale innvandrergrupper i forhold til sin rase, via sin etnisitet og nasjonalitet, til å fokusere på deres religion. Også begrepsbruk og innholdet i rasisme har endret seg over tid. Tidligere var rasisme knyttet til biologiske forhold, mens det nå i økende grad knyttes til kultur og religion. Dette følges av rasialisering, hvor religion blir sett på som noe medfødt, nedarvet og uforanderlig.

Myndigheten har jobbet godt og lenge med antisemittisme som et samfunnsproblem og regjeringen lanserte i 2016 en handlingsplan mot antisemittisme hvor seks departementer setter frem konkrete tiltak til å motarbeide denne utfordringen. STL og andre krever at det lages en tilsvarende handlingsplan mot muslimfiendlighet.

Foruten STL deltok Antirasistisk senter, Fri, Skeiv Verden og Funksjonshemmedes Fellesorganiasjon med innspill. Ved å samle disse gruppene var det mulig å se på hatkrim på tvers av utsatte gruppe.

Noen aktuelle ressurser om hatkriminalitet:


27. april: seminar om muslimfiendtlighet

Lørdag 27. april inviterte STL Bergen og Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank til en seminardag med muslimfiendtlighet i sentrum. En konklusjon etter spennende foredrag, workshops og samtaler: Skal vi få bukt med fordommer og fiendtlighet må religion ut av den private sfære – vi må få se og forstå hverandres religioner i praksis, vi må bygge relasjoner og bli kjent, vi trenger fjes og miljøer om vi skal kunne se hverandre som individer og ikke representanter for en gruppering.

Takk til et engasjert, kunnskapsrikt og ekstremt hyggelig panel, ved Sajjad Younas (styreleder STL ogBergen Moské), Solveig Moldrheim, seniorrådgiver ved Raftostiftelsen, Linda Noor i Minotenk – Minoritetspolitisk tenketankFardin Rasooli i Ung Muslim Bergen og Michael Hertzberg, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet HVL

Arrangementet ble gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Bergen kommune.

Aman Haque, praktikant i STL Bergen og Bergen moske, sammen med Gudmund Waaler, domprost i Bergen

Sporty dialog! Prosjekt Bergen dialog pluss avsluttet med idrettsdag og hyttetur

Som en del av prosjektet Bergen dialog pluss har en komité bestående av ungdommer fra Bergen Moské og Islamsk Fellesskap arrangert en idrettsdag og en hyttetur til Kvamskogen. Målet med arrangementet var å skape dialog og samtidig ha det gøy sammen.

Bergen dialog pluss er et prosjekt som ønsker å styrke tros- og livssynsdialogen blant muslimske trossamfunn i Bergen, i samarbeid med Bergen moské og Islamsk Fellesskap Bosnia og Hercegovina og med støtte fra Kulturdepartementet.

Bilder: Mohamed Saleh

Dialogkveld 9. april: Muslimfiendtlighet – vårt ansvar?

STL Bergen inviterte til dialogkveld om muslimfiendtlighet. Mens nordmenn flest blir stadig gladere i innvandrere, opplever muslimer økende stigmatisering og diskriminering. Samfunnsdebatten hardner til, som skaper grobunn for hatprat og gryende ekstremisme.

Hvordan kan samfunnet støtte opp rundt våre minoriteter? Hvilke tiltak kan Bergens befolkning, offentlige etater og innvandrerene selv gjøre for å lette på situasjonen? Takk til våre engagsjerte paneldeltakere!

Øyvind Strømmen, forfatter om høyreekstremisme

Elisabeth Harnes, koordinator for antiradikaliseringsarbeidet i RVTS Vest

Faicel Chaabi, Bergen moske

Pål Tore Haga, Vest politidistrikt enhet for forebygging og radikalisering

Alasdair McLellan, rådgiver Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Bergen

Sølve Sætre, Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune

Samtalen ble moderert av Amila Suljević.

21. mars: over 150 deltakere på fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon

Over 150 ansatte i kommunale- og spesialisthelsetjenester deltok idag på en fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon på Haukeland universitetssjukehus. Fagdagen var et samarbeid mellom Seksjon for prestetjeneste og etikk på Haukeland, Etat for sykehjem i Bergen kommune og STL Bergen. F

Program: https://helse-bergen.no/arrangementer/fagdag-om-tro-livssyn-og-flerkulturell-kommunikasjon-2019-03-21#p%C3%A5melding

Bilder: Panita Laksuktom

9. mars: Lokaler engasjerer

Etter dagens seminar med Bergen kommune ser vi at utfordringer ifm anskaffelse av egne lokaler for våre medlemssamfunn, er noe STL må arbeide enda bedre og mer systematisk med. Dette er viktig for medlemmene våre! Takk til alle som deltok og for alle engasjerte spørsmål og delte erfaringer!

Foto: William Hazell, byrådsavdeling for klima, kultur og næring, og Dmytro Ostanin, prest i Kristi Åpenbaringsmenighet