STL Bergen søker ny daglig leder (80%). Søknadsfrist: 31. desember

Ønsker du en variert, spennende og meningsfullt jobb i en organisasjon i utvikling? Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen ser etter en ny daglig leder. Vi søker en engasjert, selvstendig og strukturert daglig leder til å drifte og videreutvikle STL Bergen som dialogarena og mellomledd til det offentlige.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen er en sammenslutning av 19 tros- og livssynssamfunn i Bergen. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Rådet er tilknyttet STL nasjonalt. 

Stillingsomfang er på 80 prosent med mulighet for utvidelse. 20 prosent av stillingen er knyttet til prosjektarbeid. Noe kvelds- og helgearbeid må påberegnes. 

Kvalifikasjoner:

 • Gode muntlige og skriftlige formuleringsevner
 • Høyere utdanning
 • Kjennskap til tros- og livssynssektoren
 • Interesse for tros- og livssynsdialog
 • Kunne jobbe strukturert og selvstendig
 • Økonomisk/administrativ erfaring fra organisasjonsarbeid, og erfaring fra dialogarbeid og nettverksbygging vil tillegges vekt
 • Omgjengelig og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidsoppgaver:

 • Lede STL Bergens daglige virksomhet i henhold til styrets og rådets vedtak
 • Legge til rette for dialog og samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn, og mellom tros- og livssynssamfunn, kommunale etater og offentlige instanser
 • Være styrets og rådets sekretær
 • Representere organisasjonen utad og internt
 • Skrive søknader og rapporter, samt ha økonomiansvar
 • Lede og gjennomføre prosjekter
 • Opprette og oppdatere nettside og sosiale medier
 • Delta i planlegging og gjennomføring av åpne og interne arrangement
 • Bistå organisasjonen med administrative og praktiske gjøremål

Vi kan tilby:

 • Spennende, mangfoldig miljø bestående av byens tros- og livssynssamfunn og deres ledere
 • Mulighet til å videreutvikle organisasjonen
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i praktisk, lokalt dialogarbeid og mulighet for å fordype seg i dette
 • Deltakelse i et nasjonalt nettverk av STL grupper
 • Kontakt med et bredt spekter av offentlige institusjoner, organisasjonslivet og andre samfunnsaktører
 • Lønn etter avtale 

Søknad med CV sendes til styreleder Jannicke Troe jtroe@online.no innen 31. desember. Spørsmål kan rettes til daglig leder Birgit van der Lans på telefon 969 08 380 eller e-post stlb@stlb.no. Stilling tiltres 1. mars 2022. 

Stor interesse for fagdag for helsepersonell

Den 18. november deltok over 100 ansatte i kommunale og spesialisthelsetjenesten på fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon på Bikuben konferansesenter. Kursdagen var arrangert og planlagt som et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, STL Bergen og Statsforvalteren i Vestland. Bergens helsebyråd Beate Husa foretok åpningen. 

Programmet bød på foredrag og møter med representanter fra forskjellige tros- og livssynssamfunn. Foredragsholderne (og ledelsen!) trakk fram betydningen av åndelig/eksistensiell omsorg som del av helhetlig og likeverdig omsorg, og at tjenestene må tilpasses en mangfoldig befolkning. Det krever bevisstgjøring, kompetanseheving, kultursensitivitet i møte med kommunikasjonsutfordringer og samarbeid med lokale tros- og livssynssamfunn. 

STL Bergens daglig leder Birgit van der Lans holdt foredrag om tros- og livssynslandskapet i Bergen og Vestland fylke. Representanter fra syv ulike tros- og livssynssamfunn sto på stand og snakket med helsepersonell om problemstillinger de møter i sykehus- og sykehjemshverdagen.

Program

 • Kulturelt innslag
 • Velkommen til Haukeland v/ Ingrid Smith, seksjonsleder for Seksjon for pasienttryggleik, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Haukeland universitetssjukehus
 • Åpning v/ Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune
 • Likeverdige helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Vestland v/ Sjur Lehmann, Fylkeslege, Statsforvalteren Vestland
 • Tros- og livssynsmangfold i Bergen og omegn/Vestland fylke v/ Birgit van der Lans, daglig leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, Bergen
 • Tro, Livssyn og helse v/ Tove Giske, professor i sykepleie, forskning- og utviklingsarbeid-leder, VID vitenskapelige høgskole, Bergen
 • Møte med den andre. Noen erfaringer fra samtaler i helsetjenesten v/ Øyvind Rise, sykehusprest og Muhammad Azeem, sykehusimam, Seksjon for prestetjeneste og etikk, Haukeland universitetssjukehus
 • Åndelig og eksistensiell ivaretakelse i eldreomsorgen v/ Ronny Heimli, spesialrådgiver, Etat for Sykehjem, Bergen kommune
 • Kulturelle innslag v/ Merethe Wolf Lindvall, musikkterapeut, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus.
 • Religion og livssyn som kilder til mening og mestring i krisesituasjoner v/ Lars Johan Danbolt, leder av Religionspsykologisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og professor, MF vitenskapelige høgskole
 • Holdninger og holdningsdanning i et fagprofesjonelt perspektiv v/ Moyfrid Felecian-Midttun, rådgiver – M.phil flerkulturell og internasjonal utdanning, Frisklivs og mestringssenteret
 • Kommunikasjon fra et brukerperspektiv, Caroline Thevanathan og Emma Alexander, pedagog og koordinator, Empo – flerkulturelt ressurs senter
 • Panelsamtale – dialog

Gratulasjoner fra livssynsminister Toppe og generalsekretær Joys

Gøy med videohilsener! I forbindelse med tiårsjubileet hadde STL Bergen gleden av å få digitale gratulasjoner av både livssynsminister Kjersti Toppe og STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys.

Her kan du se begge videoene! 

 

 

 

Samarbeid rundt gravplassåpning

Fredag 27. august deltok STL Bergen på åpningen av Antveit gravplass i Åsane. Både i anleggsfasen og rundt åpningen og vigslingen har det vært dialog mellom Gravplassmyndigheten og tros- og livssynssamfunnene i STL Bergen.

En verdig ramme rundt seremonier for hele befolkningen

Antveit gravplass i Åsane har totalt ca. 4 500 graver. Gravplassen imøtekommer både behovet for flere gravplasser i bydelen og den økende etterspørselen etter andre gravformer enn tradisjonell kistegrav. På Antveit er det plass til 1 600 urnegraver i navnet minnelund, som har blitt en populær gravtype. I tillegg er det et kistefelt hvor det er mulighet for retningsbestemte graver, som legger til rette for mennesker med bakgrunn fra ulike religioner og livssyn. Her er det også etablert en egen seremoniplass. Dermed har Bergen fått et tredje felt for retningsbestemte graver, som ligger i ulike deler av byen.

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt, som foretok åpningen, understreket betydningen av at gravplassmyndigheter imøtekommer ulike gravferdsbehov. Til Åsane Tidende uttalte hun:

– Retningsbestemte graver for forskjellige trossamfunn er viktig for å sikre valgfriheten til befolkningen. Når vi har en mangfoldig befolkning som har ulike gravferdsskikker, så er det viktig at det offentlige legger til rette for at man kan gravlegge slik de pårørende ønsker i henhold til tradisjon.

Gravplasser som arena for praktisk dialog 

Det er ikke hver dag en ny gravplass åpnes. Dermed er det lite erfaring med hvordan en åpningsseremoni skal se ut i et livssynsmangfoldig samfunn. Gravplassmyndigheten i Bergen tok tidlig kontakt med STL Bergen med ønske om å lage en livssynsåpen åpningsseremoni. Dette førte til en dialog mellom STLs medlemssamfunn om vigsling, andre innvielsesritualer, og hvordan man forholder seg til hverandres ritualer.

Gravplassjef Inghild Hareide Hansen, som deltok på møtet, mener det er viktig med en bred dialog: 

–Rådet representerer mange tros- og livssynsamfunn, og medlemmene har bred kunnskap om livsfaseriter, og er både reflekterte og engasjerte. Vi føler oss tryggere på de valgene vi gjør på vegne av mange, når vi har hatt en såpass bred dialog.

På Antveit ble vigslingen gjennomført i forbindelse med søndagsgudstjeneste, mens den offisielle åpningen fant sted på en ukedag. Her var det gratulasjoner fra fellesrådets leder Bjørg Sveinall Øgaard, kirkeverge Asbjørn, gravplassjef Hansen og STL Bergens daglig leder Birgit van der Lans. I sin hilsen trakk Van der Lans frem gravplasser som arena for praktisk dialog:  

– Dialog mellom tros- og livssynssamfunnene og de som forvalter gravplassene på vegne av det offentlige, og tros- og livssynssamfunnene seg imellom, er med på å bygge relasjoner, skape forståelse og finne praktiske løsninger slik at alle kan bli gravlagt med respekt for den enkeltes livssyn, tro og ikke-tro.

Bergensmodellen for gravplasssamarbeid?

STL Bergen og Gravplassmyndigheten har et etablert samarbeid, blant annet gjennom representasjon i fellesrådets gravplassutvalg. “Samarbeidet med STL Bergen er svært viktig for oss i Gravplassmyndigheten i Bergen. Vi er satt til å gjøre en oppgave på vegne av alle”, sier Hansen.

Ifølge gravplassjefen har andre gravplassmyndigheter fulgt med på samarbeidsmodellen i Bergen:

– Når jeg har fortalt om opplegget rundt åpningen, så er det flere kolleger som er interessert i hvordan vi har gjort det. Det åpnes ikke mange nye gravplasser og mange innhenter råd fra oss, som både er en stor forvaltning og som har erfart dette i praksis. Vi forventer derfor at flere gravplassmyndigheter vil ha glede av det vi har oppnådd i den dialogen vi har hatt, og føle seg mer frimodig til å ha en egen dialog i den enkelte kommune.

 

Velkommen til Mangfoldsbyen 2021!

For femte gang arrangerer STL Bergen festivalen Mangfoldsbyen (5. – 10. november). I en uke full av kulturelle aktiviteter, foredrag og besøk hos kirker, templer og moskeer inviteres byens innbyggere til å lære mer om Bergens mangfold av tro og livssyn, og om dialogarbeidet som finnes på tvers. 

Årets festival markerer 10 år med tros- og livssynsdialog i Bergen, og det skal feires! 

Se hele programmet på www.mangfoldsbyen.no eller last ned her

Program

Her er det mye å glede seg til. Festivalen åpnes storslått med den tradisjonelle dialogmiddagen i Fensalen på Bergen Internasjonale Kultursenter. Her kan man glede seg til god og bærekraftig mat, flott underholdning, og ikke minst: en scenesamtale med noen av grunnleggerne av tros- og livssynsdialogen i Bergen. 

Helgen 6. og 7. november byr på tros- og livssynsvandringer. På lørdag utforsker vi forskjellige gudshus rundt Danmarksplass, og avslutter dagen sosialt med en åpen dialogkafé på Ny-Krohnborg senter. Senteret ligger på Løvstakksiden, et av byens mest mangfoldige områder. Kanskje dette blir starten på en nabolagsdialog? På søndag kan du være med på en sentrumstur og besøke en metodistkirke, et hindusenter og byens største moské. Brenner du inne med et spørsmål som du aldri har fått mulighet til å stille? Dette er sjansen din.

I år er vi spesielt stolt av samarbeidet med Memoar og Det vestnorske teateret om et helt unikt arrangement i Logen Bar, mandag 9. november. Da skal Memoar-leder Bjørn Enes gå i dybden med Asnake T. Erko, som er lederen for STL Bergens nyeste medlemssamfunn Waqeffanna Oromo Religion. Hvordan ble Bergen til den viktigste møteplassen i Norden for tilhengere av en religion de færreste har hørt om? 

På tirsdag er alle velkomne til åpningen av de nye lokalene til Kirkelig Dialogsenter Bergen, og til etiopisk middag og foredrag hos Human-Etisk Forbund. Sistnevnte arrangement er del av Bergen kommunens prosjekt “Gode måltider med naboene”, som er et tilbud om gode måltider til en rimelig pris for deg som er hjemmeboende og i aldersgruppen 65+. 

Jubileumsforedrag

I anledning 10-årsjubileumet for STL Bergen har professor Lisbeth Mikaelsson blitt utfordret til å gjenfortelle hele Bergens religionshistorie fra et mangfoldsperspektiv, og det på bare 45 minutter. En formidabel utfordring!

 

Foredraget etterfølges av panelsamtale med bl.a. stedfortredende mangfoldsbyråd Eline Haakestad; Ingrid Rosendorf Joys – bergenser og generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn; Ahmad Fardin Rasooli, tidl. leder Muslimske Studenter i Bergen. Hva betyr tros- og livssynsmangfoldet for byen vår? Hvordan er det å være ung og religiøs i Bergen, og hva slags politikk trenger vi for å kunne leve godt sammen på tvers av forskjellighet? Samtalen ledes av Inge Andersland, lærerutdanner i KRLE ved Høgskulen på Vestlandet. 

Dette er et arrangement man ikke kan gå glipp av, onsdag 10. november kl 18:30 på Litteraturhuset

Praktisk informasjon om alle arrangementer: www.mangfoldsbyen.no

 

Kontakt: stlb@stlb.no, 969 08 380

 

Markerte ti år siden 22. jul

Et par hundre mennesker samlet seg ved Den blå stein torsdag ettermiddag, 22. juli, for å markere ti år siden terrorangrepene i Regjeringskvartalet og mot AUFs sommerleir på Utøya. Minnemarkeringen var et initiativ av STL Bergen og Vestland innvandrerråd. 

Se omtalen i Bergensavisen og Bergens Tidene

En lignende markering på den nasjonale sørgedagen i august 2011, var første gang en imam, en biskop og en humanetiker sto sammen på en scene i Bergen. Det ble starten på den lokale tros- og livssynsdialogen og STL Bergen. 

– Det som skjedde for ti år siden førte oss sammen. Gjennom samarbeid kan vi få satt fokus på det vi har til felles. Vi må høre på og av hverandre, ikke om hverandre. Slik kan vi leve sammen i gjensidig respekt, sa imam Ali Saied i en uttalelse til BA

Samarbeid og dialog trengs for å forhindre at noe lignende kan skje igjen, sa STL Bergens daglig leder i åpningsordet: 

– Mye godt arbeid har skjedd siden, men likevel er det viktig å stå her igjen i dag – på tvers av livssyn og kultur, majoritet og minoritet. Ulike, men like mye verdt. Fordi vi vet at vi ikke er ferdige. Ideologien bak terroren lever videre, og kampen for et samfunn med et levende mangfold bygget på menneskeverd og likeverd krever innsats av oss alle, hver dag.

En av appellantene var biskop Halvor Nordhaug, som også deltok på markeringen for ti år siden. Han mener at slike initiativ og tros- og livssynssdialogen generelt er med på å bevare tilliten som preger det norske samfunnet, og som ble utnyttet av terroristen da han gjennomførte de brutale angrepene: “Vi som er religiøse ledere må erkjenne det ansvaret vi har for å fremme dialog og felles forståelse, slik at ingen noen gang skal kunne gjøre det igjen.” 

Inkludering, omsorg og like muligheter for alle ble trukket fram som nøkkelord for å forhindre at mennesker faller utenfor og vender seg til ekstremisme. Ifølge Christian Lomsdalen, som er nestleder i Human-Etisk Forbund er det et ansvar for hver enkelt og for tros- og livssynssamfunn: 

– Som tros- og livssynssamfunn kan vi være med på å skape inkluderende fellesskap lokalt – som en del av et ungdomsarbeid, gjennom dialoger, og i resten av arbeidet vårt. Slik skaper vi trygghet for fremtiden, sa han i sin appell. 

“Det begynner rundt spisebordet, i klasserom, si hei på gaten akkurat som vi gjør på fjelltur”, sa Sarifa Moola-Nernæs (Vestland innvandrerråd). 

Se opptak av arrangementet 

Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie laget en fin reportasje om markeringen i forbindelse med deres mangfoldsprosjekt Det store vi. I videoen kan du se alle appellene. 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

5. august: Stigende smittetall i Bergen

Smittetallene stiger igjen i Bergen, og minner oss på at pandemien ikke er over.
 
For å få ned smitten innfører kommunen flere lokale tiltak, bl.a. registreringsplikt på utesteder og besøksrestriksjoner på sykehjem. Forskriften varer fra i morgen, 6. august, til og med 22. august. 
 
Det er ingen endringer i reglene for offentlige arrangementer. Likevel ber vi tros- og livssynssamfunn være oppmerksomme på følgende: 
 
1. For å gjøre smitteoppsporing lettere, er det viktig å fortsatt ha gode rutiner for registrering. Når smittespredning oppstår, kan tros- og livssynssamfunn også bidra ved å oppfordre medlemmer til å være tilgjengelig på telefon og oppgi sine nærkontakter til smittesporerne. 
 
2. Bruk av munnbind anbefales der en meters avstand ikke kan overholdes, også i tros- og livssynshus.
 
3. Kommunen anbefaler å begrense antall nærkontakter, og å ikke ha mer enn 10 gjester hjemme. Dette er særlig viktig for de som nå går inn i en høytidsperiode med flere sosiale samlinger. 
 
4. Besøksrestriksjoner på sykehjem kan i noen tilfeller begrense mulighetene for livssynsbetjening, men det vil avhenge av situasjonen og variere per sykehjem. Besøkende må bruke munnbind. 
 

Ti år siden 22. juli: inviterer til ny felles minnemarkering

På 10-årsdagen for 22. juli inviterer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen og Vestland innvandrerråd til en felles minnemarkering på Torgallmenningen. Terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya tok 77 liv, de fleste av dem barn og unge. Ved å markere dagen på tvers av livssyn og kultur, majoritet og minoritet, står vi sammen med de som fikk livet sitt endret for alltid, og hedrer minnet om livene som gikk tapt på grunn av verdiene de sto for.

– Ved å stå frem sammen i dag minner vi oss selv og hverandre på at et samfunn hvor alle har like muligheter, hvor ingen faller utenfor og ingen vender til ekstremisme, krever kontinuerlig innsats fra mange gode krefter. Minnet om 22. juli forplikter oss til det, sier Innvandrerrådets daglige leder, Inger Paulsen.

Det er ikke første gang det tas initiativ til en slik samling. En felles minnemarkering på den nasjonale sorgdagen i august 2011 ble første gang en biskop, en imam og en humanetiker sto sammen på en scene i Bergen. Kort tid etter ble STL Bergen stiftet, som siden har samlet tros- og livssynssamfunn til dialog og samarbeid. Daglig leder Birgit van der Lans forklarer hvorfor det er viktig med en ny markering:

– I kjølvannet av terroren oppsto et uttalt behov for dialog og fellesskap. Mye godt arbeid har skjedd siden. Likevel er det viktig at vi står her igjen, ti år etter senere. For tankegodset bak 22. juli lever, og høyreekstremistisk vold har tatt liv i Norge også etter 2011. Det at vi har et fellesskap i STL til tross for at vi er grunnleggende uenige om store viktige spørsmål, er med på å bygge ned fordommer og fiendebilder i samfunnet forøvrig. 

Til markeringen bidrar blant andre biskop Halvor Nordhaug, nestleder i Human-Etisk Forbund Christian Lomsdalen, imam Ali Saied (Bergen moské), og Sarifa Moola-Nernæs, styremedlem i Vestland innvandrerråd. Etter appellene forflytter forsamlingen seg til den blå steinen for å minne i stillhet. 

Alle som ønsker å delta er hjertelig velkommen. 

Last ned en invitasjon som kan deles. 

Les mer om markeringen av 22. juli – 10 år etter i Bergen kommune.

Praktiske opplysninger 

Dato: 22. juli 2021

Tid: Kl. 16:30 – 17:00 

Sted: Torgallmenningen, ved siden av Den blå stein

Arrangører: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen & Vestland innvandrerråd 

Musikalsk innslag: Heidi Lambach – Til ungdommen

Pressekontakt: 

Birgit van der Lans stlb@stlb.no 969 08 380

Inger Paulen innvandrerradet@gmail.com 469 31 810

Bilde: Bergen byarkiv