På nasjonalt nivå ble Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) etablert i 1996. Dette kom i etterdønningene av diskusjonen rundt et utvidet kristendomsfag, hvor en rekke trossamfunn hadde gått sammen i en aksjonsgruppe. Snart hadde de fleste tros- og livssynssamfunn på nasjonalt plan knyttet seg til STL, enten direkte eller gjennom sammenslutninger. STL har mottatt statstøtte siden 1999 og består i dag av 15 tros- og livssynssamfunn eller sammenslutninger av disse.

STL Stavanger ble opprettet i 1999 som den første lokale dialoggruppen. Siden har det blitt etablert tilsvarende grupper i Kristiansand (2007), Tromsø (2007), Trondheim (2008), Drammen (2008), Hamar (2012), Grenland (2016) og Aust-Agder (2018). STL har også vært sentral i etableringen av UngDialog, som ble stiftet i 2011. Alle dialoggruppene er selvstendige organisasjoner og ikke formelt lokallag av STL nasjonalt. Det er likefullt tett samarbeid mellom organisasjonene.

Initiativet til STL lokalt ble tatt i november 2011. Bakgrunnen var terrorhandlingene den sommeren. Det ble etablert et interimsstyre 23. november og første årsmøte ble gjennomført i mai 2012. En viktig del av dialogarbeidet er å besøke andre trossamfunn og få et inntrykk av deres virkelighet. Rådsmøtene har rotert mellom de ulike samfunnene. STL Bergen har raskt vokst til den lokale gruppen med flest medlemssamfunn.

Allerede i 2011 tok gruppen initiativ til å arbeide med likeverdige helsetjenester. Dette innebar samarbeid med Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass sykehus. I første omgang ble det utarbeidet en kontaktliste med representanter for hver av STLs medlemssamfunn som kunne kontaktes som samtalepartner. Deretter ble det etablert stille rom på Haukeland. STL har siden jobbet for å etablere flere stille rom på offentlige arenaer i Bergen, blant annet på Bergen lufthavn, Flesland. Kontaktlisten har siden også blitt tatt i bruk andre steder, som på sykehjem.

Våren 2014 gjennomførte STL Bergen en studietur til Sarajevo og Bosnia-Hercegovina. Målet var å bedre dialog- og forsoningsprosessen som har forgått etter krigen. Turen var en suksess og ble fulgt opp med en nye studietur høsten 2018, denne gangen til Berlin, hvor fokus lå på de mange interreligiøse dialogprosjektene i den mangfoldige kulturbyen.

Siden høsten 2014 har STL Bergen arrangert det halvårlige Åpen dialogkveld. Første møte, med professor Oddbjør Leirvik som hovedforedragsholder, dro 170 tilskuere—det største møtet i religiondialogens navn i Norge. Temaene har variert, blant annet har det vært om livssynspolitikk, ekstremisme, dialog i krig og konfikt, og likestilling vs. trosfrihet.

Organisatorisk har STL Bergen utviklet seg meget siden oppstarten. Fra å ha en bitteliten sekretærstilling, har vi i dag en ansatt organisasjonssekretær i nesten full stilling. STL Bergen fikk for første gang direkte økonomisk støtte fra departrementet i 2017, og fra 2018 har vi fått støtte fra Bergen kommune.

Festivaluken Mangfoldsbyen så sin debut i september 2017. Målet var å fremme Bergen som en religiøst mangfoldig by. Mangfoldsbyen er en blanding av å invitere byens befolkning inn i det religiøse rom, kulturelle tiltak som teater og kino, og faglige samtaler og gforedrag. Den andre utgaven, i 2018, introduserte tros- og livssynsvandringer og et årlig dialogmiddag.