På nasjonalt nivå ble Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) etablert i 1996. Dette kom i etterkant av diskusjonen rundt et utvidet kristendomsfag. Snart hadde de fleste tros- og livssynssamfunn på nasjonalt plan knyttet seg til STL, enten direkte eller gjennom sammenslutninger. STL har mottatt statstøtte siden 1999 og består i dag av 14 tros- og livssynssamfunn eller sammenslutninger av disse.

STL Stavanger ble opprettet i 1999 som den første lokale dialoggruppen. Siden har det blitt etablert tilsvarende grupper i Kristiansand (2007), Tromsø (2007), Trondheim (2008), Drammen (2008) og Hamar (2012). STL har også vært sentral i etableringen av UngDialog, som ble stiftet i 2011. Alle dialoggruppene er selvstendige organisasjoner og ikke formelt lokallag av STL nasjonalt. Det er likefullt tett samarbeid mellom organisasjonene.

Initiativet til STL lokalt ble tatt i november 2011. Bakgrunnen var terrorhandlingene den sommeren. Initiativet kom fra Det muslimske samfunnet, som tok kontakt med Den norske kirke. Det ble etablert et interimsstyre og første årsmøte ble gjennomført i mai 2012. En viktig del av dialogarbeidet er å besøke andre trossamfunn og få et inntrykk av deres virkelighet. Rådsmøtene har rotert mellom de ulike samfunnene. STL Bergen har raskt vokst til den lokale gruppen med flest medlemssamfunn.

Allerede i 2011 tok gruppen initiativ til å arbeide med likeverdige helsetjenester. Dette innebar samarbeid med Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass sykehus. I første omgang ble det utarbeidet en kontaktliste med representanter for hver av STLBs medlemssamfunn som kunne kontaktes som samtalepartner. Deretter ble det etablert stille rom på Haukeland. STLB har siden jobbet for å etablere flere stille rom på offentlige arenaer i Bergen.

Våren 2014 gjennomførte STL Bergen en studietur til Sarajevo og Bosnia-Hercegovina. Målet var å bedre dialog- og forsoningsprosessen som har forgått etter krigen. Siden høsten 2014 har STL Bergen arrangert det halvårlige Åpen Dialogkveld i rådhuskantinen. Første møte, med professor Oddbjør Leirvik som hovedforedragsholder, dro 170 tilskuere—det største møtet i religiondialogens navn i Norge.