Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen er en sammenslutning av 18 ulike tros- og livssynssamfunn i Bergen. STL Bergen arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse.

Medlemskap er åpen for alle tros- og livssynssamfunn som er berettiget for statsstøtte. Medlemssamfunnene representerer i dag bahá’íer, buddhister, hinduer, humanister, holister, kristne, muslimer og sikher.

Hvert medlemssamfunn kan representeres i rådet av tre personer. Hvem som representerer samfunnene varierer fra prester, munker og imamer, til forstandere, styremedlemmer og lekpersoner med interesse for dialog. Alle beslutninger tas av rådet etter konsensusprinsippet. Det arrangeres årsmøte hvert år i februar, hvor hvert medlemssamfunn er representert med én stemme.

Styret består av inntil fem personer og velges av årsmøtet. Den har ansvaret for administrative og andre gjøremål fastsatt av rådet, herunder gjennomføring av enkelte prosjekter. Styret har en ansatt daglig leder. Fra februar 2021 består styret og sekretariatet av:

Navn Tros/livssynssamfunn Rolle
Jannicke Troe Buddhistforbundet Leder
Hildegunn Isaksen Den norske kirke Nestleder
Linda Karen Eide Kvekersamfunnet Styremedlem
Sajjad Younas Bergen moské Styremedlem
David Måkestad Kristensamfunnet Styremedlem
Finansiering

STL Bergen mottar driftstilskudd fra STL nasjonalt og fra Bergen kommune. Vi mottar prosjekttilskudd fra Barne- og familiedepartementet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og IMDi.

Foto: Magnus Skrede