Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen er en sammenslutning av 18 ulike tros- og livssynssamfunn i Bergen. STL Bergen arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse.

Medlemskap er åpen for alle tros- og livssynssamfunn som er berettiget for statsstøtte. Medlemssamfunnene representerer i dag bahá’íer, buddhister, hinduer, humanister, holister, kristne, muslimer og sikher.

Hvert medlemssamfunn kan representeres i rådet av tre personer. Hvem som representerer samfunnene varierer fra prester, munker og imamer, til forstandere, styremedlemmer og lekpersoner med interesse for dialog. Alle beslutninger tas av rådet etter konsensusprinsippet. Det arrangeres årsmøte hvert år i februar, hvor hvert medlemssamfunn er representert med én stemme.

Styret består av inntil syv personer og velges av årsmøtet. Den har ansvaret for administrative og andre gjøremål fastsatt av rådet, herunder gjennomføring av enkelte prosjekter. Styret har en deltidsansatt organisasjonssekretær. Fra januar 2019 består styret og sekretariatet av:

Navn Tros/livssynssamfunn Ansvar
Sajjad Younas Bergen moske Leder
Jannicke Troe Buddhistforbundet Nestleder
Alasdair McLellan Baha’i-samfunnet

Ansatt rådgiver (vikar)

Økonomi

Prosjekt ‘Kartlegging av tros- og livssynssamfunn i Bergen og omegn’

Birgit van der Lans Ansatt Organisasjonssekretær
Finansiering

STL Bergen mottar driftstilskudd fra STL nasjonalt og fra Bergen kommune. Vi mottar prosjekttilskudd fra Kulturdepartementet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og IMDi.

Foto: Magnus Skrede