Hva er dialog?

Dialog er en samtale som skal skape gjensidig forståelse og respekt – uten at det er noe mål å bli enig. I STL Bergen er dialogen en konkret, metodisk tilnærming til den konstruktive samtale. Dialogiske samtaler krever presis formidling, mot til å tale og vilje til å lytte. Ofte hjelper det å fastsette mål for samtalen og være bevist på metodikken. Trangen til å “vinne” en samtale må overvinnes; slik skiller dialogen seg fra debatt. Åpne spørsmål og lik snakketid er virkemidler som gjør at alle parter bygger kunnskap og lar deltakerne tilegne seg på selvdannelse og samfunnsdannelse.

Dialog i STL Bergen

Arbeidet i rådet i STL Bergen tar utgangspunkt i dialog. Alle tros- og livssynssamfunn, uansett størrelse, har samme representasjon og samme verdi. Representanter fra både store og marginale retninger har blitt valgt inn i styret. Alle uttalelser og viktige beslutninger tas med konsensusprinsippet, slik at flertallet ikke skal overkjøre mindretallet. Rådsmøtene og styremøtene rullerer mellom lokalene til de ulike trossamfunnene, som gjør det lettere å bli kjent med hverandres virkelighet.

STL Bergen jobber med dialog både internt og i offentligheten. Intern dialog handler om å la ledere og representanter for tros- og livssynssamfunn bli trygge på hverandre og lære mer om hverandres tro. Denne tryggheten ufarliggjøre hverandre og  skaper grobunn for samarbeid. Intern dialog tar blant annet form av øvelser på rådsmøter basert på et tema. Gjennom å rotere gjennom mange temaer er det mulig for deltakerne å få en bedre forståelse av likhetene mellom religionene og det som gjør de enkelte trosretningene unike.

Dialog i det offentlige rom

Den åpne dialogen tar sikte på å gjøre det mulig å ha en konstruktiv samtale i det offentlige rom. STL Bergen arrangerer offentlige dialogmøter som løfter aktuelle spørsmål på tros- og livssynsfeltet og skaper møteplasser mellom tros- og livssynssamfunn, akademia og det offentlige.

STL Bergen legger til rette for møteplasser på tvers av tro og livssyn. Ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt bidrar vi til å skape et inkluderende og livssynsåpent lokalsamfunn. Vår høstfestival Mangfoldsbyen: tro og livssyn i dialog er en uke full av åpne hus, dialog og kulturarrangementer som feirer tros- og livssynsmangfoldet i Bergen.