logo

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

STL er en paraplyorganisasjon for fjorten tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge. Organisasjonen arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

STL Bergen er ikke et lokallag av STL nasjonalt, men en selvstendig gruppe som jobber på samme måte og med samme visjon med lokale saker.

 


dfirh_logo

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland

DFIRH er en paraplyorganiasasjon for innvandrerorganisasjoner i Hordaland. Siden oppstarten i 1988 har organisasjonen fokusert på ivareta innvandreres interessert, spesielt innenpolitikk, økonomi, rettigheter, kultur, utdanning og arbeid. DFIRH har vært medarrangør av Åpne Dialogmøter.

 

Gravplassmyndigheten i Bergen

Gravplassmyndigheten i Bergen er en del av Bergen kirkelige fellesråd og ivaretar kommunens innbyggere sine rettigheter innenfor gravplassområdet.

 

Haraldsplass logo

Haraldsplass diakonale sykehus

Ved Haraldsplass har STLB samarbeidet med sykehuset for å opprette et stille rom, som er tilgjengelig for pasienter, ansatte og pårørende. Forøvrig utarbeider STLB en kontaktliste med kontakter for alle tros- og livssynssamfunnene i Bergen slik at pasienter, pårørende eller ansatte kan kontakte disse. Målet er at alle skal ha samme mulighet til trosutøvelse og åndelige samtaler, uansett overbevisning.

 

 Helse_Bergen_logo

Helse Bergen

STLB har to relaterte samarbeidsprosjekter med sykehusprestetjenesten ved Helse Bergen. Den første er opprettelsen av to stillerom i Sentralblokken, som kan brukes av pasienter og ansatte til refleksjon, bønn, meditasjon og å finne roen. Forøvrig utarbeider STLB en kontaktliste med kontakter for alle tros- og livssynssamfunnene i Bergen slik at pasienter, pårørende eller ansatte kan kontakte disse. Målet er at alle skal ha samme mulighet til trosutøvelse og åndelige samtaler, uansett overbevisning.

 

Kirkelig Dialogsenter logo

Kirkelig Dialogsenter Bergen

KD er et ressurs- og kompetansesenter for menigheter, organisasjoner, skoler og andre som er interessert i en folkelig forankret tros- og livssynsdialog. Den er et samarbeid mellom Bjørgvin Bispedømme og Stiftelsen Areopagos. KD har samarbeidet med STLB på flere områder, deriblant flere Åpne Dialogmøter. KD har utarbeidet undervisningsmateriell om bredden av trossamfunn, materiale som er utarbeidet i samarbeid med STLB og de enkelte medlemssamfunnene.

 

ungdialoglogo

UngDialog

UngDialog er en organisasjon for tros- og livssynsengasjerte unge. Organisasjonen arbeider for å fremme dialog som verktøy for god kommunikasjon, være en møteplass for tros- og livssynsengasjerte unge og være en ressurs i samfunnet. STLB samarbeider med UngDialog for å hjelpe med å starte et lokallag i Bergen.