Nytt prosjekt: Tro på beredskap

Under koronapandemien sto STL, som paraplyorganisasjon, som et sentralt bindeledd mellom myndigheter og tros- og livssynssamfunn, ikke minst med å spre informasjon. Bergen kommune har nå innvilget midler til STL Bergen for å styrke vår kompetanse på beredskapsfeltet ytterligere. 

«Vi opplevde at våre medlemssamfunn tok dugnaden på største alvor, men ser samtidig at det er et potensiale for tros- og livssynssamfunn i enda sterkere grad å være aktive innen samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering», sier prosjektleder Alasdair McLellan.

Prosjektet bygger på erfaringene som medlemssamfunne har gjort seg i pandemiperioden og identifiserer områder hvor tros- og livssynssamfunn kan ha et behov for å styrke egen beredskap, og bidra til samfunnsberedskapen. Ved å utforme en skriftlig, digital veileder kan de viktigste læringen tilgjengeliggjøres for tros- og livssynssamfunn.

Midlene kommer fra en ekstraordinær tilskuddsordning for kompetansehevende tiltak for frivillighet

Spørsmål rettes til: rådgiver Alasdair McLellan, alasdair@stlb.no. 

Legg igjen en kommentar