LANSERING: Forsamlingslokaler – en veileder for tros- og livssynssamfunn

Aldri før har det vært flere tros- og livssynssamfunn i Norge, og aldri før har så mange av dem levd en nomadisk tilværelse uten et fast forsamlingslokale. For mange små menigheter er drømmen å ha et sted å kalle hjem, et sted som skaper tilhørighet på tvers av generasjoner. 

Torsdag 27. august lanserte STL Bergen en ny nasjonal veileder om forsamlingslokaler for tros- og livssynssamfunn. Mangel på egnede lokaler er en stor utfordring for mange samfunn. «Å bygge eller kjøpe et lokale er en komplisert prosess», sier rådgiver Alasdair McLellan, som har forfattet veilederen. «Man må kartlegge samfunnets behov og økonomi og sette seg inn i ulike eierformer, offentlige reguleringsplaner og prosesser rundt bruksendring. Veilederen vil gjør det lettere for tros- og livssynssamfunn å finne sin vei». 

Veilederen ble overrakt til byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt og byplansjef Aslaug Aalen. Byråden er kjent med mangelen på egnete lokaler for religiøse minoriteter. «Å hjelpe tros- og livssynssamfunn finne gode forsamlingssteder er et uttalt mål i byrådsplattformen. Dette gjør vi blant annet ved å gjøre kommunale bygg tilgjengelig der det er hensiktsmessig». 

McLellan peker på at alle synlige religiøse bygg i Bergen i dag er kirker. «Det at vårt økende tros- og livssynsmangfold skjules bak anonyme næringsbygg gjør noe med vår kollektive bevissthet. Både trossamfunnene og det offentlige har et ansvar for å synliggjøre det religiøse mangfoldet i byen vår. Vi anbefaler byrådet og bystyret å støtte vårt forslag om et felles tros- og livssynshus som kan brukes til ulike type seremonier. Det ville møte behovet for flere livssynsåpne seremonirom, og hjelpe samfunn som mangler et sted eller som trenger et større lokale av og til. Ikke minst har et slikt hus i det offentlig rom en viktig symbolverdi som plattform for inkludering, mangfold og dialog.»  

Styreleder Sajjad Younas, rådgiver Alasdair McLellan. kulturbyråd Katrine Nødtvedt og byplansjef Aslaug Aalen

Last ned veilederen her. 

Heftet ble utarbeid av STL Bergen med økonomisk støtte fra STL sentralt.