Religion og «barnets beste»

Representanter fra Bergen kommunes Etat for barn og familie, og fra byens tros- og livssynssamfunn møttes 14. november til seminar om religion og barnets beste. Sentralt sto spørsmålet rundt samarbeid mellom barne- og familietjenestene og tros- og livssynssamfunn.

Niels Fredrik Skarre fra STL nasjonalt fortalte om arbeidet som gjøres i Norge med å fremme et livssynsåpent og livssynskompetent samfunn. Ikke minst utfordringene med at ulike institusjoner må inneha den nødvendige kompetanse til å håndtere tros- og livssynsaspektet i et samfunn som blir stadig mer mangfoldig.

Førsteamanuensis Jon Vegard Hugaas fra Høgskolen på Vestlandets Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag presenterte utfordringer med barnehage og skole å takle mangfold. Han fremhevet nødvendigheten av å inneha nok livssynskompetanse både for å undervise elever og å kunne håndtere situasjoner med elever og foreldre. Fravær av slik kompetanse kan føre til kategoribasert tenkning og kan medføre at lærere videreformidler sine egne fordommer. Samtidig trenger oppvekstsektoren kompetanse til å skille mellom sunn og usunn religion.

SLT-koordinator Ann-Magrit Grip i Bergen kommunes Etat for barn og familie orienterte om etatens ulike tilbud til barn og familie. Hun fremhevet samarbeidsavtalen mellom etaten og Bergen moské, som danner en plattform for samarbeid mellom det muslimske miljøet og etatens tjenester. Ikke minst skal den fremme god informasjon begge veier.

Bisharo Osman, styremedlem i Bergen moské, fortalte om International Child Development Programme (ICDP), et helsefremmende og forebyggende program som gir kompetanse rundt omsorg og oppvekst. Bergen moské har kjørt et opplegg slik at over to hundre personer har tatt kursserien. Ikke bare gir den foreldre trygghet i oppdragelsen, men den presenterer også korrigerende oppdragelsesstrategier. Ikke minst bidrar den til å oppklare misforståelser som kan oppstå mellom minoritetsforeldre og barnevern.

Arrangementet ble avsluttet med gruppearbeid rundt bedre samhandling mellom oppvekstetatene og tros- og livssynssamfunn.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Religion og barnets beste. Dialogmøte om familie og livssyn i Norge

Hvordan kan tros- og livssynssamfunn og det offentlige stå sammen om å ivareta barns rettigheter og behov?

Hvordan håndtere religion i praksis i møte med barn og familier på skole, barnehage osv?

Hvordan takle situasjoner der religiøse/kulturelle verdier er på kant med storsamfunnets fellesskapsverdier?

Hva sier forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn om barns rettigheter i familie og trossamfunn?

Innlegg

  • Anne Sender & Niels Fredrik Skarre, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn: Hvordan og hvorfor jobber STL med barn, familie og livssyn?
  • Jon Vegaard Hugaas, Høgskulen på Vestlandet: Lærerens møte med livssynsmangfoldet i grunnskole og barnehage.
  • Ann-Magrit Grip, Etat for barn og familie, Bergen kommune: Hvordan fungerer etatens tjenester for barn og familie, og hvordan samarbeider etaten med trossamfunn?
  • Bisharo Osman, Bergen moské: Erfaringer fra ICDP-kursing og samarbeid med Etat for barn og familie i barnevernssaker.
  • Dialog og erfaringsutveksling

Program

Møtet er relevant for:
– Tros- og livssynssamfunn: ansatte og frivillige som underviser barn og ungdom og veileder familier, samt (religiøse) ledere og tillitsvalgte.
– Kommunale tjenester for barn og familie, inkludering, skole og barnehage

Påmelding til organisasjonssekretær Birgit van der Lans på stlb@stlb.no eller tlf: 969 08 380 senest fredag 8. november. Vennligst gi beskjed om eventuelle dietthensyn.

Velkommen til en kveld med faglig påfyll og dialog!

Bilde: Erlend Sæverud