Samarbeid rundt gravplassåpning

Fredag 27. august deltok STL Bergen på åpningen av Antveit gravplass i Åsane. Både i anleggsfasen og rundt åpningen og vigslingen har det vært dialog mellom Gravplassmyndigheten og tros- og livssynssamfunnene i STL Bergen.

En verdig ramme rundt seremonier for hele befolkningen

Antveit gravplass i Åsane har totalt ca. 4 500 graver. Gravplassen imøtekommer både behovet for flere gravplasser i bydelen og den økende etterspørselen etter andre gravformer enn tradisjonell kistegrav. På Antveit er det plass til 1 600 urnegraver i navnet minnelund, som har blitt en populær gravtype. I tillegg er det et kistefelt hvor det er mulighet for retningsbestemte graver, som legger til rette for mennesker med bakgrunn fra ulike religioner og livssyn. Her er det også etablert en egen seremoniplass. Dermed har Bergen fått et tredje felt for retningsbestemte graver, som ligger i ulike deler av byen.

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt, som foretok åpningen, understreket betydningen av at gravplassmyndigheter imøtekommer ulike gravferdsbehov. Til Åsane Tidende uttalte hun:

– Retningsbestemte graver for forskjellige trossamfunn er viktig for å sikre valgfriheten til befolkningen. Når vi har en mangfoldig befolkning som har ulike gravferdsskikker, så er det viktig at det offentlige legger til rette for at man kan gravlegge slik de pårørende ønsker i henhold til tradisjon.

Gravplasser som arena for praktisk dialog 

Det er ikke hver dag en ny gravplass åpnes. Dermed er det lite erfaring med hvordan en åpningsseremoni skal se ut i et livssynsmangfoldig samfunn. Gravplassmyndigheten i Bergen tok tidlig kontakt med STL Bergen med ønske om å lage en livssynsåpen åpningsseremoni. Dette førte til en dialog mellom STLs medlemssamfunn om vigsling, andre innvielsesritualer, og hvordan man forholder seg til hverandres ritualer.

Gravplassjef Inghild Hareide Hansen, som deltok på møtet, mener det er viktig med en bred dialog: 

–Rådet representerer mange tros- og livssynsamfunn, og medlemmene har bred kunnskap om livsfaseriter, og er både reflekterte og engasjerte. Vi føler oss tryggere på de valgene vi gjør på vegne av mange, når vi har hatt en såpass bred dialog.

På Antveit ble vigslingen gjennomført i forbindelse med søndagsgudstjeneste, mens den offisielle åpningen fant sted på en ukedag. Her var det gratulasjoner fra fellesrådets leder Bjørg Sveinall Øgaard, kirkeverge Asbjørn Vilkensen, gravplassjef Inghild Hansen og STL Bergens daglig leder Birgit van der Lans. I sin hilsen trakk Van der Lans frem gravplasser som arena for praktisk dialog:  

– Dialog mellom tros- og livssynssamfunnene og de som forvalter gravplassene på vegne av det offentlige, og tros- og livssynssamfunnene seg imellom, er med på å bygge relasjoner, skape forståelse og finne praktiske løsninger slik at alle kan bli gravlagt med respekt for den enkeltes livssyn, tro og ikke-tro.

Bergensmodellen for gravplasssamarbeid?

STL Bergen og Gravplassmyndigheten har et etablert samarbeid, blant annet gjennom representasjon i fellesrådets gravplassutvalg. “Samarbeidet med STL Bergen er svært viktig for oss i Gravplassmyndigheten i Bergen. Vi er satt til å gjøre en oppgave på vegne av alle”, sier Hansen.

Ifølge gravplassjefen har andre gravplassmyndigheter fulgt med på samarbeidsmodellen i Bergen:

– Når jeg har fortalt om opplegget rundt åpningen, så er det flere kolleger som er interessert i hvordan vi har gjort det. Det åpnes ikke mange nye gravplasser og mange innhenter råd fra oss, som både er en stor forvaltning og som har erfart dette i praksis. Vi forventer derfor at flere gravplassmyndigheter vil ha glede av det vi har oppnådd i den dialogen vi har hatt, og føle seg mer frimodig til å ha en egen dialog i den enkelte kommunen.

 

Legg igjen en kommentar