Tros- og livssynssamfunn er en viktig del av frivilligheten. Kjernen i enhver tro eller livssyn bygger på fellesskap bygget på frivillig innsats. Men de fleste tros- og livssynssamfunn gjør mye mer enn forkynnelse og trosopplæring. Det kan være barne- og ungdomsarbeid som for eksempel speider; kultur- og språkskole for barn og ungdom; besøkstjenester for syke og eldre; samfunnsbyggingsaktiviteter; eller kulturelle tiltak som kor, band, dans og drama.

Frivilligheten i tros- og livssynssamfunn går ofte under radaren. En viktig funksjon for samfunnene er å fungere som en uoffisiell møteplass som kan støtte opp under integrering og motarbeide ensomhet. I 2020 gjennomfører STL Bergen en kartlegging av den frivillige innsatsen hos tros- og livssynssamfunn i og rundt Bergen, hvor målet er å kunne dokumentere både omfanget og bredden av den frivillige innsatsen.

STL Bergen sitter i Bergen kommunes Frivillighetsutvalg på vegne av tros- og livssynssamfunnene. Dette utvalget møtes to ganger i året og er en sentral møteplass mellom ulike kommunale og frivillige aktører. Temaer som tas opp knyttes til hvordan å styrke det frivillige arbeidet i Bergen, rekruttering, samarbeid med kommunen og samarbeid på tvers av frivillige organiasjoner.